logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA U TIMU 1/TIMU 2 – PRIPRAVNIK/CA

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 3


 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 27.4.2021.


 5.5.2021.


Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 Traži se pripravnik


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, u svezi s Planom Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika na pripravnički staž odnosno stjecanje prvog radnog iskustva korištenjem potpora za zapošljavanje kroz mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Za radno mjesto:

1. prvostupnik sestrinstva u Timu 1/Timu 2 – 3 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, puno radno vrijeme, 12 mjeseci, mjesto rada: Ličko-senjska županija (osobe će biti raspoređene prema mjestu rada Gospić – 1 osoba, Senj – 1 osoba i Novalja 1 – osoba)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski studij, VI stupanj – prvostupnik sestrinstva,
 • uvjeti propisani Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlene osobe s manje od 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini u zvanju iz područja zdravstva i koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom. Osobe koje su već bile uključene u mjeru pripravništvo i u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u punom trajanju, ne mogu se ponovno uključiti u istu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/inje su dužni priložiti:

1.       životopis,

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik),
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 3. potvrdu o dužini studiranja,
 4. prosjek ocjena,
 5. elektronski zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ne stariji od dana objave ovog natječaja,
 6. dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starije od objave natječaja,
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ (www.mjere.hr) te se svi ugovori sklapaju na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog obavljanja pripravničkog staža.

Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža s odabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopit će se ukoliko Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije ishodi pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za odabranog kandidata/kandidatkinju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto _______«, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 • osobni dolazak: VELEBITA 15, 53 000 GOSPIĆ
 • pisana zamolba: Velebita 15, 53 000 Gospić
Skip to content