Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije, onako kako ih definiraju važeći kodeksi medicinske etike i deontologije, etički kodeks medicinskih sestara, kao i svi ostali etički kodeksi u zdravstvenoj djelatnosti.

 Etičko povjerenstvo Zavoda obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije,
  • odobrava znanstvena istraživanja u Zavodu,
  • nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,
  • rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda. Povjerenstvo radi u sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelja Zavoda kao i članova povjerenstva.

Sjednice se održavaju jednom u tri mjeseca, odnosno po potrebi ako to nalažu okolnosti slučaja. Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik i podnosi pismeno polugodišnje i godišnje izvješće Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda.

Članovi Etičkog povjerenstva:

1. Alija Junuzović, med. techn., predsjednik
2. Ivica Pavičić, član
3. Jelena Ocvirek, dr. med., članica
4. Dijana Jurković, med. sestra, članica
5. Zlatko Kožar, dr. med., za člana

Skip to content