logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE

Radno mjesto

 KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 2


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 23.12.2020.


 15.1.2021.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


  1. Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine

Mjesto rada: Korenica
Broj izvršitelja: 2

Radni odnos: na neodređeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: ne

Uvjeti:

  • VSS – doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine,
  • odobrenje za samostalan rad hrvatske liječničke komore.

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

  • < >osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • presliku diplome ili presliku diplome i dokaz o stečenom statusu specijalista hitne medicine,
  • presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zašititu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici
http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Skip to content