logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

VOZAČ/ICA ILI MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TIMU T1 HMP

Radno mjesto

 NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 3


 Na određeno; sezonski


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 12.5.2021.


 20.5.2021.


 Terenski rad


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 1 godinu


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

 1. Vozač ili medicinska sestra/tehničar u Timu T1 HMP

 

Broj izvršitelja: 3 izvršitelja

Mjesto rada: Novalja

Radni odnos: na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja turističke sezone)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • SSS (srednja stručna sprema) u zanimanju vozač/KV vozač,
 • završen edukacijski program za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim  poslovima
 • srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije

odnosno                            

 • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje,

medicinska sestra/tehničar opće njege,

 • odobrenje za samostalan rad,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
 • presliku vozačke dozvole odgovarajuće kategorije,
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege (ako je kandidat med. sestra/techn.),
 • važeće odobrenje za samostalan rad (ako je kandidat med. sestra/techn.),
 • dokaz o završenom edukacijskom programu za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (ako je kandidat vozač).

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina kandidata vozača. Testiranje kandidata provodi se sukladno Edukacijskim programima za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe i Priručniku za vozače hitne medicinske službe (dostupno na www.hzhm.hr ).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 • osobni dolazak: VILE VELEBITA 15, 53 000 GOSPIĆ
 • pisana zamolba: Vile Velebita 15, 53 000 Gospić
Skip to content