logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI ZDRAVSTVENI RADNIK/CA U SANITETSKOM PRIJEVOZU

 

Radno mjesto

 KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 24.4.2024.


 2.5.2024.


 

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


 Nije važno


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 007-06/23-01/05, URBROJ: 2125/76-05-23-02 od 6. listopada 2023. godine), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

 1. Medicinska sestre/medicinski tehničar ili zdravstveni radnik u sanitetskom prijevozu

Naziv radnog mjesta po Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, 22/24): Medicinska sestra/medicinski tehničar/zdravstveni radnik u kućnoj njezi, medicinska sestra/medicinski tehničar u sanitetskom prijevozu i stacionaru doma zdravlja.

Mjesto rada: Korenica

Broj izvršitelja: 1

Radni odnos: na određeno vrijeme (zamjena radi dugotrajnog bolovanja)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema – medicinska sestra – tehničar;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • odobrenje za samostalan rad;
 • položen stručni ispit

odnosno

 • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje medicinska sestra – tehničar opće njege;
 • odobrenje za samostalan rad

ILI

 • srednja stručna sprema – zdravstveni djelatnik;
 • odobrenje za samostalan rad.

 

 

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:

 • životopis,
 • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku svjedodžbe,
 • preslika odobrenja za samostalan rad (licence).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zašititu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 pisana zamolba: Vile Velebita 15, 53000 Gospić


Skip to content