logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI VOZAČ/ICA U TIMU T1 HMS

 

Radno mjesto

 KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

 Nema smještaja


 U cijelosti


 24.4.2024.


 2.5.2024.


 

Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija B


 1 godinu


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 007-06/23-01/05, URBROJ: 2125/76-05-23-02 od 6. listopada 2023. godine), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

 1. Vozač ili medicinska sestra/tehničar u Timu T1 HMP

Naziv radnog mjesta po Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, 22/24): Medicinska sestra/medicinski tehničar / zdravstveni radnik u bolnici, poliklinici, primarnoj zdravstvenoj zaštiti i javnom zdravstvu, mobilnom palijativnom timu i djelatnosti hitne medicine – 1 ILI Vozač u djelatnosti hitne medicine)

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

Mjesto rada: Korenica

Radni odnos: na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Smještaj: ne

Uvjeti:

 • SSS (srednja stručna sprema) u zanimanju vozač/KV vozač,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim  poslovima
 • ILI
 • srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije

odnosno                           

 • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje,

medicinska sestra/tehničar opće njege,

 • odobrenje za samostalan rad,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
 • presliku vozačke dozvole odgovarajuće kategorije,
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege (ako je kandidat med. sestra/techn.),
 • važeće odobrenje za samostalan rad (ako je kandidat med. sestra/techn.),
 • dokaz o završenom edukacijskom programu za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (ako ima završenu edukaciju).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 pisana zamolba: Vile Velebita 15, 53000 Gospić

Skip to content