logo

Telefon

+385 (0)53 194

Email

pisarnica@zzhmlsz.hr

Adresa

Vile Velebita 15, Gospić

logo

DOKTORA/ICA MEDICINE – SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE IZ HITNE MEDICINE

 

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 3


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 20.5.2022.


 28.5.2022.


 

Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Nije važno


 

 

Temeljem članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3.5.2022.),Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine”, br. 83/15 i 100/18), a u skladu s odobrenjem Plana specijalizacija za 2021. godinu izdanog od Ministarstva zdravstva (KLASA: 131-01/21-01/128; URBROJ: 534-03-1-1/7-21-2 od25.5.2021. godine), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam odnosno upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine

– 3 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • Zdravstvenih radnika sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • Odobrenje za samostalan rad.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti sljedeće priloge:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom adrese stanovanja, adrese elektroničke pošte i broja telefona,
 2. životopis,
 3. presliku domovnice,
 4. presliku diplome – potvrda o stručnoj spremi,
 5. presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 6. presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
 7. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 9. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o random stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o random iskustvu,
 10. potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju – ne stariju od jedan mjesec.

 

Pristupnik je dužan priložiti i preslike sljedećih dokumenata (ako ih ima):

 1. presliku potvrde o status poslijediplomskoga doktorskog studija,
 2. presliku dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
 3. presliku dokaza o nagradama za vrijeme studija,
 4. popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,
 5. presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u općoj/obiteljskoj ili u hitnoj medicini) i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

 

 

 

 

 

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom status osobe s invaliditetom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo na prednost sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19),uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, kao dokaz ispunjavanja uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata.

 

Prijave na natječaj predaju se osobno u zatvorenoj omotnici ili poštom preporučeno na adresu: Zavod za hitnu medicine Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53000 Gospić, s naznakom: »Natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine«, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicine Ličko-senjske županije(nadalje: Zavod) objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.

Poziv za razgovor s povjerenstvom bit će upućen pristupnicima elektroničkom poštom, putem internet stranice Zavoda (www.zzhmlsz.hr) te putem oglasne ploče.Pri odazivu na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Lista rezultata svih pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i Internet stranici Zavoda.

Odluka o izboru specijalizanta bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i internet stranici Zavoda najkasnije u roku od 20dana od dana razgovora s Povjerenstvom sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni .

 

S izabranim pristupnikom sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a ako nije zaposlenik Zavoda, sklopit će se i ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja.

 

Zavod pridržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne odabrati niti jednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.


 

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 • osobni dolazak: VILE VELEBITA 15, 53000 GOSPIĆ
 • pisana zamolba: Vile Velebita 15, 53000 Gospić
Skip to content