VIŠI STRUČNI REFERENT ZAŠTITE NA RADU I SKLADIŠNOG POSLOVANJA M/Ž

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 26.1.2022.


 3.2.2022.


 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


 1 godinu


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

 

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

 

 1. Viši stručni referent zaštite na radu i skladišnog poslovanja

 

Mjesto rada: Gospić

Radni odnos: na neodređeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Broj izvršitelja: 1

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sa stečenim nazivom prvostupnik iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih znanosti ili područja zdravstva;
 • položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu;
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Uz pisanu prijavu za radna mjesta kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • preslika diplome,
 • dokaz o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
 • preslika osobne iskaznice (s obje strane)
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.).

 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije zadržava pravo provođenja testiranja znanja kandidata čije prijave budu pravovremene i potpune, te koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja.  O materiji iz koje će se provoditi testiranje kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

 

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


 • osobni dolazak: VILE VELEBITA 15, 53 000 GOSPIĆ
 • pisana zamolba: Vile Velebita 15, 53 000 Gospić
Skip to content