PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA ILI MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U TIMU T2

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; zamjena


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 19.5.2021.


 15.7.2021.


 

Posloprimac

  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

 1 godinu


URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. siječnja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:

  1. Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/tehničar u timu T2

Broj izvršitelja: 1

Mjesto rada: Gospić

Radni odnos: na određeno vrijeme

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • odobrenje za samostalan rad,
  • položen stručni ispit.

ILI

  • srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • odobrenje za samostalan rad,
  • položen stručni ispit,

odnosno

  • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
  • odobrenje za samostalan rad.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • zamolbu,
  • životopis,
  • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
  • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
  • preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
  • važeće odobrenje za samostalan rad.Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

    Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

    Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zašititu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti. Sve ostale informacije dostupne su na poveznici

    http://www.zzhmlsz.hr/images/dokumenti/2020/dokumenti/Informacije_o_obradi_osobnih_podataka_u_svrhu_zasnivanja_radnog_odnosa.PDF .

    Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

    Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.

    Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


 

Poslodavac

 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije


  • osobni dolazak: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, VI
  • pisana zamolba: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vi
Skip to content