Trenutno Online

Imamo 36 gostiju i nema članova online

Brojevi hitnih službi

brojevi hitnih sluzbi

Sve što trebate znati

hms svestotrebateznati

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije upravlja Zavodom. 
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut uz suglasnost osnivača,
 • donosi druge opće akte,
 • donosi program rada i razvoja
 • nadzire izvršenje programa rada i razvoja Zavoda,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • analizira financijsko poslovanje Zavoda najmanje jedanput mjesečno,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Zavoda bez odgađanja obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,
 • odlučuje o nabavi odnosno prodaju osnovnih sredstava te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija vrijednost prelazi 200.000,00 kuna (dvijestotinetisućakuna) bez PDV-a,
 • uz suglasnot osnivača odlučuje o nabavi odnosno prodaji osnovnih sredstava te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeh održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 500.000,00 kuna (petstotinatisućakuna) bez PDV-a,
 • donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima odlučuje o pojedinim pravima radnika,
 • raspravlja i odlučuje o izviješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • obavlja i druge Statutom propisane poslove.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće sastaje se u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim pobliže uređuje način rada.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA
POZIVI ZA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODLUKE UPRAVNOG VIJEĆA